İş İlkeleri Yönetmenliği
Faaliyet Standartları
Faaliyetlerimizi doğruluk, dürüstlük ve açıklık ilkeleri çerçevesinde ve çalışanlarımızın insan haklarına ve menfaatlerine saygı göstererek yürütürüz.

Yasalara Uyum
Recepoğlu Güdül Kardeşler Grup ve çalışanlarımız, faaliyette bulunduğumuz ülkelerin hukuk düzeni ve mevzuatına uymak zorundadır.

Çalışanlar
Recepoğlu Güdül Kardeşler Grup, karşılıklı güven ve saygının esas olduğu, ayrıca şirketimizin performansı ve itibarı konusunda herkesin kendisini sorumlu hissettiği bir çalışma ortamında farklılığın önemli olduğu düşüncesindedir.

Çalışanların güvenli ve sağlıklı şartlarda çalışmalarını sağlamak bizim taahhüdümüzdür. Zor kullanmak ya da zorunlu kılmak suretiyle kimseyi çalıştırmaz, faaliyetlerimizde çocuk işçi kullanmayız.

- Çalışanlarımızın her birinin yetenek ve becerilerini geliştirmek için çaba göstereceğiz.

- Çalışanlarımızın insanlık onuru ve kişisel örgütlenme özgürlüğüne saygılıyız.

- Şirketin bilgi kaynakları ve danışma prosedürleri aracılığıyla çalışanlarımızla sürekli en iyi iletişimi sağlayacağız.

Tüketiciler
Recepoğlu Güdül Kardeşler Grup, fiyat ve kalite açısında sürekli olarak değer sunan ve amaçlarına olarak güvenli şekilde kullanabilecek markalı ürün ve hizmetler sunmak amacındadır. Ürün ve hizmetler eksiksiz ve düzgün şekilde etiketlenecek, tanıtılacak ve iletilecektir.

Hissedarlar
Recepoğlu Güdül Kardeşler Grup, faaliyetlerini uluslar arası ölçekte kabul gören kurumsal yönetim ilkelerine uygun şekilde yürütecektir.
Ticari faaliyetlerimiz, yapımız, mali durumumuz ve performansımızla ilgili bilgileri, hissedarlarımıza zamanında, düzenli ve eksiksiz olarak bildireceğiz.

Ticari Ortaklar
Recepoğlu Güdül Kardeşler Grup, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve ticari ortaklarımızla karşılıklı olarak yarar getiren ilişkiler tesis etme amacındadır.
Ticari işlerimizde ortaklarımızın bizimkilerle tutarlı olan iş ilkelerini benimsemiş olmalarını beklemekteyiz.

Toplumla Bütünleşme
Recepoğlu Güdül Kardeşler Grup, toplumda güvenilir bir yeri olan bir kurum olmak ve ayrılmaz parçaları olarak faaliyette bulunduğumuz ülkelerin toplumlarına karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için çaba sarfetmektedir.

Kamusal Faaliyetler
Recepoğlu Güdül Kardeşler Grup, meşru ticari faaliyetlerini geliştirmek ve savunmak için çaba sarfedecektir.
Meşru menfaatlerini etkileyebilecek konulara ilişkin mevzuatın gelişimi için Recepoğlu Güdül Kardeşler Grup, gerek doğrudan gerekse endüstri ticaret kuruluşları vasıtasıyla hükümet ve diğer yetkili kuruluşlarla işbirliğine girecektir.

Recepoğlu Güdül Kardeşler Grup siyasal partileri desteklememekte, faaliyetleri parti menfaatlerine destek sağladığı düşünülen gruplara da katkıda bulunmamaktadır.

Çevre
Recepoğlu Güdül Kardeşler Grup, çevre üzerindeki etkimizin yönetimine ve uzun vadede sürdürülebilir faaliyetlerde bulunma hedefine yönelik olarak sürekli gelişim kaydetmek amacındadır.
Recepoğlu Güdül Kardeşler Grup, çevrenin korunması, çevre ile ilgili meselelerin daha iyi anlaşılması ve iyi örneklerin yaygınlaştırılması için işbirliği çalışmalarında bulunacaktır.

Yenilik
Tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bilimsel yenilik yaparken tüketicilerimizin ve toplumun kaygılarını dikkate alacağız. Ürün güvenliği konusunda çok sıkı standartlar uygulayarak bilimsel esaslar çerçevesinde faaliyette bulunacağız.

Ticari Faaliyetlerde Dürüstlük
Recepoğlu Güdül Kardeşler Grup doğrudan veya dolaylı olarak rüşvet vermemekte ve almamakta, ticari ya da mali kazanç temin etmek için uygunsuz yollara başvurmamaktadır. Çalışanlarımızdan hiçbiri, rüşvet teşkil eden ya da bu şekilde yorumlanabilecek bir hediye ya da para kabul etmeyecek veya vermeyecektir. Rüşvet verme ya da alma veya uygunsuz başka yollara başvurma amacına yönelik talepler derhal reddedilecek ve bunlar yönetime bildirilecektir.

Recepoğlu Güdül Kardeşler Grup’ un muhasebe kayıtlar, içerdikleri işlemlere ilişkin ayrıntıları eksiksiz olarak gösterecek ve yansıtacaktır. Bütün hesaplar, fonlar ya da varlıklar beyan edilecek ve kayda geçilecek, beyan edilmemiş ya da kayıtsız hiç bir hesap, fon yada varlık tesis edilmeyecektir.

Çıkar Çatışmaları
Recepoğlu Güdül Kardeşler Grup çalışanları, şirketle ilgili sorumlulukları ile çelişebilecek kişisel faaliyetlerde bulunmayacaklar ve buna yol açabilecek maddi menfaatlerin önüne geçeceklerdir.

Recepoğlu Güdül Kardeşler Grup çalışanları, bulundukları mevkii amacı dışında kullanarak kendileri ya da başkaları yararına kazanç sağlamaya çalışamazlar.

Uyum – Denetleme – Raporlama
İşimizin başarısı için bu ilkeler vazgeçilmez niteliktedir.

Recepoğlu Güdül Kardeşler Grup Yönetim Kurulu, bu ilkelerin bütün çalışanlara iletilmesini, ve çalışanların bunları anlayıp gereklerini yerine getirmesini sağlamaktan sorumludur.

Bu çerçevede gündelik sorumluluk bölgesel ve ülkelerdeki üst düzey yönetimlerdedir. Bunlar söz konusu ilkelerin uygulanmasından sorumludur, bu çerçevede gerekli olduğu takdirde yerel ihtiyaçlara göre daha detaylı yönlendirmeler yapacaklardır.

Her yıl bu ilkelere uyum garantisi ve denetimi yapılmaktadır. İlkelere uygunluk, yönetim kurulu incelemesine tabii olup, yönetim kurulu bu amaçla Kurumsal Denetim Komitesi ve Risk Komitesi tarafından desteklenmektedir.

İlke ihlalleri, kurumsal sekreterya tarafından tespit edilen prosedürlere uygun olarak rapor edilecektir. Recepoğlu Güdül Kardeşler Grup Yönetim Kurulu, bu ilkelere veya uyulması gerekli diğer politika ve talimatlara bağlı kalma çabasından doğan ticari kayıplar konusunda yönetici eleştirmeyeceklerdir.

Recepoğlu Güdül Kardeşler Grup Yönetim Kurulu, bu ilkelerin ihlal edilmesi veya ihlal edildiğine dair bir şüphenin bulunması halinde, bu durumun kurula ya da üst düzey yönetime çalışanlar tarafından bildirilmesini beklemektedir.
Çalışanların söz konusu bildirimleri gizlilik içinde verebilmesi için gereken yapılmış olup, herhangi bir çalışan bu şekilde bildirim yapmaktan dolayı zarar görmeyecektir.
Samsun Ordu Karayolu 14.Km No:1 Tekkeköy | SAMSUN
+90 362 266 5055
+90 362 256 0101 (fax)
bilgi@pedobebek.com.tr